Uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, ( NN 107/07) "Lika nekretnine d.o.o.  donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA


Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za nekretnine LIKA NEKRETNINE d.o.o. ( u daljnjem tekstu: Agencija za nekretnine Lika nekretnine ) kao posrednika i nalogodavca ( fizičke ili pravne osobe ).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine LIKA NEKRETNINE.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina - LIKA NEKRETNINE d.o.o. Otočac, Kralja Zvonimira 65

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička osoba ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju ( prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretninama ).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji nalogodavac je dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanje.

1. Ponuda nekretnina

Ponuda agencije "Lika nekretnine" temelji se na podatcima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze agencije za nekretnine LIKA NEKRETNINE

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem (standardni ili isključivi, tzv.ekskluzivni);
2. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
3. procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
4. upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
5. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;
6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
8. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje;
9. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
12. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) ;
13. posredovati pri primopredaji nekretnine;
14. u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;
Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi);
2. dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
3. obavijestiti agenciju o svim bitnim podatcima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
4. osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
5. odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
6. nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;
Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora o kupnji nekretnine) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova. Minimalna posrednička naknada iznosi 5.000,00 kuna + PDV.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.
Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

4.1. POSREDNIČKA USLUGA

Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Prodavatelju omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
1. neposredno odveo i/ili uputio Prodavatelju treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
2. organizirao susret između Prodavatelju i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
3. Prodavatelju priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla
4. omogućio Prodavatelju kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

5. Iznosi naknada

CJENIK NAKNADA ZA POSREDOVANJE - preuzmite PDF


Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative u protuvrijednosti kuna.

Visnina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama ( čl.16.Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama N.N.144/12)

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.
5.1. Kupnja
Posrednička provizija od  kupca za kupnju nekretnine naplaćuje se iznosi provizije je 1 - 3 %  + PDV od postignute cijene nekretnine.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja
Posrednička provizija za ugovorenu vrijednost nekretnine 3 % + PDV od postignute cijene nekretnina.

Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički ugovor  ( ekskluzivu ) naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu naknadu.( Naknada - provizija se utvrđuje dodatkom posredničkog ugovora - Anexom).  Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

5.3. Najam
Kod Ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma naplaćujemo 150% iznosa mjesečne najamnine.
Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.4. Posrednička satnica
Iznos posredničke satnice ( 1 radni sat ) iznosi 250,00 HRK

5.5  Savjetovanje ( bez izlaska na teren )
- telefonskim putem i e-majlom ne dajemo savjete
- osobno dolaskom u naš ured savjetujemo bez naknade

5.6. Savjetovanje ( sa izlaskom na teren ) prema lokaciji naručitelja:
- 700,00 kn + pdv

5.7. Istraživanje tržišta - tržišnu  vrijednost nekretnine  radi licencirani - ovlašteni agent ,  daje usmeno ili pismneo mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine, naplaćuje se prema tipu nekretnine i složenosti :
- stanovi = 500,00 KN
- kuće i vikendice = 700,00 KN
- zemljišta = 300,00 KN
- poslovni prostori = 700,00 KN
- gospodarski i industrijski objekti = 500,00 do 1.500,00 KN
- ostalo - prema specifičnosti nekretnine - po dogovoru
Napomena: Na teren izlazimo isključivo po dokazu o uplati troška

5.8. Procjena vrijednosti nekretnine ( procjenu radi ovlašteni sudski vještak ), daje usmeno ili pismeno vještačenje-procjenu vrijednosti nekretnine
- naplaćuje se prema cjeniku ovlaštenog sudskog vještaka ili prema dogovoru

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovora jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku 7 ( sedam ) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora, u minimalnom iznosu od 2.000,00 kuna +PDV.  Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije navedeno.
Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje izričitu suglasnost LIKA NEKRETNINE d.o.o. za korištenje OIB-a, MBG i ostalih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obavješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima. LIKA NEKRETNINE d.o.o. se može koristiti navedenim podacima koristiti u svrhu identifikacije klijenta i zaštite imovinskog interesa u poslovanju LIKA NEKRETNINE d.o.o. Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

7. Suradnja s drugim agencijama

Agencija Lika nekretnine je spremna na suradnju s drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretninama koje poštuju temeljna etička načela ( kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i klijenata, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i klijenata, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija ).
Međusobna suradnja temelji se na Kodeksu etike poslovanja agencija za nekretnine - članica HGK. 

8. Kašnjenje u plaćanju i opomene

Sve učinjene i isporučene usluge agencije imaju se platiti najkasnije 8 dana po izvršenju usluge ili izdavanju predračuna - računa klijentu.
Nakon isteka roka za plaćanje obračunat će mo zakonski propisanu zakonsku kamatu.

Broj pisanih i poslanih Opomena za kašnjenje u plaćanju nije ograničen i šalje se prema poslovnoj politici tvrtke Lika nekretnine d.o.o.
Zadržavamo pravo naplate učinjenih troškova poštarine za slanje svake pojedinačne Opomene.
Agencija je obvezna za sve naplaćene usluge ispostaviti naručitelju račun R-1.

9. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Gospiću.




U Otočcu, dana 02.siječnja 2013. godine.